چيزی ميان ۲ فريم

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٢
تلگرام


( تلگرام )

۱۹۹۹ - ۲۴ آگوست - ۷ عصر
<< ديگر به ايران باز نمی گردم . منتظرتان خواهم ماند . خيابان هالبروک . شماره B1 >>


اين بود سرآغاز جدائی ۲ فريم .

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]