چيزی ميان ۲ فريم

چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٢
 

هر مردی دو زن را دوست دارد ،

يکی زائيده خيال اوست،

وديگری هنوز به دنيا نيامده .

                                                                 

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]