چيزی ميان ۲ فريم

دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۸۳
 

به اين فکر ميکنم که تا چند سال ديگه ، فرستادن کارت تبريک نوروزی بکلی فراموش بشه ...هيچی به اندازه باز کردن در پاکت نامه و ديدن دستخط کسی که دوستش داری لذتبخش نيست.

برم جواب کارتهائی رو که رسیده بدم.

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]