چيزی ميان ۲ فريم

دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۸۳
 

يه لحظه خودم رو جای عکاسای فيشين TV حس کردم. خدای من ، چه عروس فتوژنيکی ، با هر فيگوری  که ميدادم زیباتر ميشد . اينقدر محو زيبائيش بودم که وقتی ۳۲ فريم عکس گرفتم ، تازه فهميدم فيلم رو خوب جا نزدم ...!

دلم برای يه عروسی با کلاس تنگ شده...اين داش صفر نمی خاد بره مسافرت...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]