چيزی ميان ۲ فريم

جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۳
 

بزار يه چبزی رو اعتراف کنم ، آنقدر دوستت دارم که اگه بگی فراموش م کن ، بتونم اين کار رو برات انجام بدم .

... سلولهای خاکستری مغزم بدجوری با اين کلمه آشنان ... 

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]