چيزی ميان ۲ فريم

جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۳
 

هرسال ، همين موقع ها ، ميشم عکاسباشی فا ميلا . پرتره ، پرتره ، پرتره ...وقتی به فيلمهای سياه سفيدم ـ که يکساله توی يخچاله ـ فکر ميکنم ، چندشم ميشه .

... ذهنم رو ميذارم تو آفتاب ، شايد انرژی بگيره ... 

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]