چيزی ميان ۲ فريم

شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۳
 

چرا مرگ ؟ يه اسم تازه می خوام ، واسه نفس نکشيدن !

( چلچراغ ) 
pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]