چيزی ميان ۲ فريم

چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٢
 

پشت پرهيزت

اشتياقی تند می سوزد

پشت قهرت

مهر است و آشتی ،

آينه ای دارم

که تصويرهای پنهان را نشانم ميدهد.

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]