چيزی ميان ۲ فريم

دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸۳
 

به خودم گفته بودم ، يه چيزی روی کارت بنويس ، قبل ازاينکه درش  رو خوب بچسبونی . اما اين کار رو نکرده بودم ، احساس ميکردم  ذهنم خاليه........چسب روی پاکت رو باز کردم و زير جمله سال نوت مبارک  نوشتم :من يه هوای تازه می خوام ، هوائی که منو به آدمهائی برسونه که دوست دارن تو آزادی نفس بکشن ، تو آزادی راه برن و تو آزادی خدا رو پرستش کنن .

... با وجود اينکه ميدونم نامه م برگشت می خوره ، اما پستش ميکنم ...  

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]