چيزی ميان ۲ فريم

چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸۳
 

داشت يه عالمه دارو برام می نوشت ...اين قرص هارو روزی ۳ تا بعد از غذا می خوری... آمپول آرامبخش نوشتم ، روزی ۲ تا عضلانی تزريق ميکنی... شربت..

پريدم وسط حرفش ..

دکتر جان ... داروی ظهور قلب سياه و سفيد آسا ۵۰ رو هم بنويس...

حرف نباشه ، اينهارو مصرف ميکنی  ببينم چی ميشه. آدرس يه روانپزشک رو برات پائين نسخه نوشتم!

 

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]