چيزی ميان ۲ فريم

پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸۳
 

يکسال از گره زدن آرزوهايم

بر ساقه های نازک سبزه ی باغ می گذرد ، بی آنکه اتفاق تازه ای رخ دهد .

... بر آرزوهايم ترديد می کنم ، وقتی به گره های بافته در قالی عشق تو می انديشم ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]