چيزی ميان ۲ فريم

شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۳
 

عجيب دلم ميخواد از چترهای مردم توی يه هوای بارونی عکاسی کنم.

 ...انگار داره بارون مياد . چتر دلم کو ؟ ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]