چيزی ميان ۲ فريم

دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۳
 

آره ، داشتم می گفتم ، خطوط و رنگ توی عکس خيلی مهم هستند.

... يه خط لب حرفه ای با يه روژ خوش رنگ ، ... چه دنيائی داره ... بی خيال دوربين ! ... 

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]