چيزی ميان ۲ فريم

چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۳
 

من از گوشه لبان تو آغاز می شوم .

... آغاز می شوم که بميرم ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]