چيزی ميان ۲ فريم

یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۳
 

دستهام رو توی آب دريا فرو می برم.

... يه جرعه از سهم ماهی ها برام کافيه ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]