چيزی ميان ۲ فريم

یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۳
 

هی ، توئی که با صدای بلند حرف ميزنی ، زنگ زدم که بگم : زندگيم بدون اون ، خفه شدن تو يه هوای پر از اکسيژنه .

... پتو رو ميکشم رو سرم و با نوک انگشتام يه روزنه کوچيک باز ميکنم که خفه نشم...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]