چيزی ميان ۲ فريم

شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۳
 

نور ، رنگ ، کنتراست ، ترکيب بندی ... حتی نگاه کنجکاوانه تو هم  ديگه برام اهميتی نداره.

... از کادر دوربينم برو بيرون ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]