چيزی ميان ۲ فريم

دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۳
 

لعنتی . نمی دونم چرا هر کاری می کنم  لباس عروس در نمی ياد.

... منظورم رنگ تست عکسه ! ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]