چيزی ميان ۲ فريم

چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

عجيب به تاريکی عادت کردم.

... تمام بچه های من توی تاريکی متولد ميشن ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]