چيزی ميان ۲ فريم

پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

بوی دارو ، بوی کاغذ ، بوی تو .

... با اینا  خستگی مو   در می کنم ... 

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]