چيزی ميان ۲ فريم

شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

فرودم ، جزيره نگاه تو ست  . با کوله باری از يادها و عکسها .

... افسوس ، مشکل از پريدن ماست ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]