چيزی ميان ۲ فريم

سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

چين و چروکهای روی ذهنم با هيچ مدادی روتوش نميشه !

... شيشه ماتلين ، به چه دردم ميخوره ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]