چيزی ميان ۲ فريم

چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

پشت هر ايست ، يک نايست به من امر ميکند.

... من فراری تمام ی پادگان های زمينم...

( دوستم : کوروش رنجبر )

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]