چيزی ميان ۲ فريم

پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

  لهجه ام بوی خاک می دهد

  هرچند

 با نفسی از آب حرف می زنم

  ... با تو که هستم ، آبی آبييم ! ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]