چيزی ميان ۲ فريم

جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

وقتی سوژه هست ، دوربين همرام نيست.

وقتی دوربين دارم ، دنبال سوژه ميگردم.

يه وقتهائی هر دوتاش هست ، ولی خودم نيستم.

... ميگم عکاس نيستی ، اينه ديگه ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]