چيزی ميان ۲ فريم

یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

اگه بعد از يکساعت تست زدن عکس و ضد حال خوردن ، تازه متوجه بشين که بجای داروی ظهور ، آب انار ريختين توی تشت ظهور ، چه حالی پيدا ميکنين؟

... بخدا تقصير مادرمه ، خواسته بود آشپزخونه رو خلوت کنه! ... 

 

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]