چيزی ميان ۲ فريم

دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

رهائیديروز

پروانه ای

روی پلک های خيسم نشست.

... و من بی درنگ به روياهايم پيوستم...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]