چيزی ميان ۲ فريم

دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

بهش ميگم : عکسی که با کراوات قرمز ازت گرفتم ، حاضره . نمی خوای ؟

ميگه : ديوونه خودتی ! ميخوای من رای نيارم!

... من به خودم شک ميکنم...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]