چيزی ميان ۲ فريم

دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

ابريم.

... ابرم تا هفت آسمان نگاهت ، ابريست ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]