چيزی ميان ۲ فريم

چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

مطمئن باش  هيچ عکاسی نميتونه ازت عکس رنگی بگيره .

... آخه زود رنگ عوض ميکنی ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]