چيزی ميان ۲ فريم

پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

                     لبخند های قديمی تو    -   فيگورهای عکاسی من .

                                   با نگاه تلخ دوماد چه بايد کرد.

                           ... چرا گفتی که من بيام؟ اينهمه عکاس ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]