چيزی ميان ۲ فريم

جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

ديگر حتی خودم را نيز در عکسهايم نمی شناسم .

... امروز چه ساعتی از سال است ؟ ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]