چيزی ميان ۲ فريم

شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

بدون لبخندت

آينه در ابدييتش

سقوط می کند.

... و من در ابدييت تو ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]