چيزی ميان ۲ فريم

شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

دستهايم کوتاه نيست .

... ترا شاخه هائی بلند داده اند ... 

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]