چيزی ميان ۲ فريم

یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

نگاه کن ، چند قطره باران با شاخه های درخت گپ می زنند.

... دلم هوای باريدن دارد ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]