چيزی ميان ۲ فريم

یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
 

من آن زن را از زمان کودکی ام می شناختم:  خانه سالمندان ، بهار 83

 يکی  از دوستان پدر و مادرم بود و در محله ما  زندگی می کرد هنوز رفتار های ؛ خانم بزرگ مابانه اش ؛ را به خاطر دارم .حالا اينجا روی اين تخت دراز کشيده و استخوانهای صورتش از زير پوست و گونه هايش بيرون زده. او مرا بخاطر می آورد . در سکوت به من نگاه می کند و می گريد.

 

 

... اين پروژه سنگين عکاسی مرا موميائی می کند ...

pink film

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]