يک سفر درپيش داری ، از دوستان تو کسی به تو خيانت می کند ، ....

... ياد صحبتهای کريم افتادم که می گفت شباب قصد مسافرت عکاسی به خرمشهر را دارد !!! نامرد ...

/ 1 نظر / 4 بازدید
شروين

شرايط زندگی، انسانها رو مجبور به هر کاری ميکنه