مطمئن باش  هيچ عکاسی نميتونه ازت عکس رنگی بگيره .

... آخه زود رنگ عوض ميکنی ...

/ 3 نظر / 2 بازدید
می شناسی

آخه من آفتاب پرستم نمی دونستی ؟

كيا

True colour is what you are in the dark When no one but God is wathing you....

monologist

رنگ به رنگ.شکل به شکل.عکس من رنگین کمان می شود.