رهائیديروز

پروانه ای

روی پلک های خيسم نشست.

... و من بی درنگ به روياهايم پيوستم...

/ 5 نظر / 2 بازدید
آلیوس ماکسیموس

بسيار زيبا بود! و عکس زيبايی.... منتظر کارهای ديگرتون هم هستيم!

..

ديروز ؟