حرف زدن با تو ، کوچکی مرا به من ثابت می کند !

... با لبخند می گوئی : تو از تبار کوچک جنگلی هستی ؟ ...

/ 3 نظر / 6 بازدید
شهاب

کامران رو ديدی تو باغ مظفر؟ عبرت نمی گيری؟

جوجو

بی نظير بود اين تشبيه