تا نوشته بعدی ، ترا می بوسم .

/ 4 نظر / 5 بازدید
بهار

و تا بوسه بعدی تو را می نويسم!

ميترا

نوشته ها نا تما م بمانند تا تو در بوسه ها غر ق شوی.

کيا

ديروز خيسی باران را در طراوت خاطرات تو جستجو می کردم و تو غرق در رو يايت بودی. ابريشمی و پاک. مثل هميشه. مرا با خاطرات خود ببر