ديگر حتی خودم را نيز در عکسهايم نمی شناسم .

... امروز چه ساعتی از سال است ؟ ...

/ 2 نظر / 2 بازدید
..

هميشه پشت دوربين بودن بهتره تا جلو دوربين .

evanescent

امممممم...۸۷۶۰۳۷۶ درسته؟