می دونستم که حس وطن پرستيش ، هنوز هم تو رگهاشه . وقتی در مورد امريکا ازش پرسيدم گفت : من حتی به پسرم هم گفته م : 

(پسرم ، آمريکا کشور توست ، درسته که کشور دوم من محسوب ميشه ، ولی مطمئن باش اگه روزی کشورت بخاد با کشورم بجنگه ، اولين کسی که در مقابلت مياسته ، پدرته .)

پسرش ۱۹ سالشه و تو ارتش آمريکا خدمت ميکنه 

ميتونم درک کنم که يه ذره از خاک وطن چه ارزشی داره .چيزی که بايد با تمام وجود حسش کرد.

آخرين جرعه گيلاسم رو سر ميکشم و از سر ميز شام بلند ميشم. 

/ 0 نظر / 2 بازدید