چيزهای بزرگ را تنها ميتوان از دور ديد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
yahya

از نزديک نيز می توان ديد و گاه حتی از آن رد شد و فراتر از آن را .... تنها بايد فروتن باشی! کوتاه است در پس آن به که فروتن باشی