حتي مورچه هاي آشپزخانه هم نبودنت را احساس مي كنند !

... مي روم كه چند دقيقه اي بخوابم ...

/ 2 نظر / 5 بازدید
فروغ

احساس ميکنم تمام نوشته هايت را می فهم ام . اين آفرينش فهم برای همگان را از کجا آورده ايی ؟ از کجا

مزدور

سلام. مطالب بسيار جالبی می نگاری ای ثبت کننده لحظه ها(وه که چه سراييدم!!!) موفق باشی ياحق.