گنجشکها ، سنجابها ، کلاغها : درخت هر روز پيغامهای جديد دريافت ميکند.

... من اما چه ؟ ...

/ 3 نظر / 2 بازدید
می نا

واااااااااااااااااااای چه دل ِ پُری داری!!!..میگه:چوب را چون بشکنی گوید طراق!..این صدا از چیست؟از درد فراق...

..

..