گاهی وقتها اندکی قاطعيت در برابر چيزی که ميدانی درست است ، لازم است .

... برای رئيسم متاسفم ! ...

/ 4 نظر / 7 بازدید
فروغ

ولی من ديگه توانه همين قاطيت رو هم ندارم من خسه ام.