چهار راه بوسه و سلام را كه يادت هست ؟ همانجا با دوستت قرار بگذار تا ارادتي به روزهاي گذشته كرده باشي !

... اينهمه عكس هنري اينجا بود و تو تنها عكسهاي عروسي و مسافرتهايمان را با خودت مي بري ! بايد از عكاسي دست بكشم !! ...

/ 4 نظر / 7 بازدید
la reina

عکسهای با هم بودنتان هنری ترين عکسهای عالمند!

نسيم.ح

اومممممم با پايينی موافقم.

میترا

هنرمندان را ز عشق هنرگرداانند هنرجویان را زدانش به عشق هنرمستانند هنر خواهان را ز گردش به عشق هنر دوستانند هنر پیشگان را ز کاوش به عشق هنر نمایانند هنر تو در نگاه عاشقانۀ او پیداست! موفق باشید و همیشه عاشق.

میترا

هنر تو تنها عکاسی نیست هنر تو عشق ورزیدن با تمام وجود به معشوقه وبلاگ شما معروفه به عکاس عاشق پیشه تبر یک برای این همه احساس