گوشی رو برميدارم:

...الو، سلام...خوبی...خواستم سال نو رو بهت تبريک بگم...چی شده قهری...يعنی من بايد برات زنگ ميزدم...بازم شروع کردی...خودت خواسته بودی...

کانکت ميشم تا از تلفنها ...اما باز هم ID های آشنا...

اين قصه سر دراز نداره !! شب خوش.

/ 2 نظر / 2 بازدید